Odgovornost

Odgovornost je v družbi tveganja individualizirana – posameznik je odgovoren, da sam poskrbi zase, svoje zdravje, ekonomski položaj in v zadnjih letih tudi za zmanjšanje tveganja okoljske katastrofe. Življenje na lastno odgovornot se je preselilo tudi v digitalne prostore, kjer prevladuje “call out” kultura, ki vsakega kliče na odgovornost, ne odpušča in deluje po principu “česar ne spreminjaš, to izbiraš”. Individualno je vsakdo poklican na odgovornost tako v analognem kot v digitalnem svetu, kolektivna odgovornost, odgovornost institucij in odgovornost nosilcev moči in oblasti pa so skoraj v celoti izključene iz politične razprave.

Oscilirajoč med determinizmom in avtonomijo bo festival obravnaval vprašanja pravne, politične, okoljske in družbene odgovornosti ter s sogovorniki_cami preizprašal meje med odgovornostjo posameznika in (političnih) institucij.

Responsibility

In a society of risk, responsibility is individualized – the individual is responsible for taking care of themselves, their health, the economic situation, and as of recently, for reducing the risk of an environmental catastrophe. Living at one’s own risk has also moved to the digital space, where a “call out” culture prevails, which holds everyone accountable, is not forgiving and acts on the “what you don’t change, you choose” principle. Individually, everyone is held accountable in both the analogue and the digital world, while collective responsibility, the responsibility of institutions and the responsibility of holders of power and authorities are almost entirely excluded from the political debate.

Oscillating between determinism and autonomy, the festival will address issues of legal, political, environmental and social responsibility, and question the boundaries between the responsibilities of the individual and (political) institutions.